پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

EZDSPRO2812

10080000 ریال

موجود : بلهBOARD

DSK BOARD FOR TMS320F2812

TMDSDSK6713

30240000 ریال

موجود : بلهBOARD

DSP Starter Kit For TMS320C6713

سفارش خارج

EVAL-SDP-CB1Z

8760675 ریال

موجود : خیرEVAL BOARD

http://www.analog.com/static/imported-files/u

سفارش خارج

IDC2812EVB

4427692 ریال

موجود : خیرBOARD

EVAL.BOARD TMS320F2X+XDS100

سفارش خارج

IDC2812EVB-2

5775000 ریال

موجود : خیرBOARD

EVAL.BOARD TMS320F2X+XDS100 V2

سفارش خارج

IDC28335DSK2

3696000 ریال

موجود : خیرBOARD

EVAL.BOARD FOR TMS320F28335

سفارش خارج

LAUNCHXL-F28027

1388887 ریال

موجود : خیرBOARD

Development Boards & Kits - TMS320 C2000Piccl

سفارش خارج

MINIDSK5509

10500000 ریال

موجود : خیرBOARD

DSK BOARD FOR TMS320C5509

سفارش خارج

TMDSCNCD28035ISO

5965575 ریال

موجود : خیرCART

http://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28035ISO?keyMa

سفارش خارج

TMDSDSK5510

29510250 ریال

موجود : خیرBOARD

DSP Starter Kit(DSK)

سفارش خارج

TMDSDSK6416

37999500 ریال

موجود : خیرBOARD

DSP Starter Kit(DSK)

سفارش خارج

TMDSEVM642

121321200 ریال

موجود : خیرBOARD

EV.BOARD FOR DM642

سفارش خارج

TMDX5505EZDSP

3840375 ریال

موجود : خیرBOARD

http://www.ti.com/lit/ds/sprs660f/sprs660f.pd

سفارش خارج

TMDXVDP6437

35735700 ریال

موجود : خیرBOARD

Digital Video Development ARM

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)