پیام سیستم
کاربر گرامی مرورگر شما منسوخ شده است. لطفا از مرورگرهای مدرن استفاده کنید.
دانلود فایرفاکس
دانلود گوگل کروم
  • توجه داشته باشيد روز بازگشايي و تحويل کليه سفارشات در سال 96 تاريخ 96/01/14 مي باشد .

HD63A03XP

63000 ریال

موجود : بلهSDIP-64

8-Bit Family:6800,1.5 MHz

HD63B01X0P

84000 ریال

موجود : بلهSDIP-64

8-Bit Family:6800,2 MHz

کارت تخفیف

HD6433294P16

63000 ریال

موجود : بلهDIP-64

16-Bit H8/3294, 16 MHz

کارت تخفیف

HD6473294P16

63000 ریال

موجود : بلهDIP-64

16-Bit H8/3294, 16 MHz

سفارش خارج

HD63701YOP

69300 ریال

موجود : خیرDIP-64

8-Bit Family:6800,1 MHz

سفارش خارج

HD637B01Y0C

1039500 ریال

موجود : خیرDIP-64S

http://doc.chipfind.ru/hitachi/hd637b01y0.htm

سفارش خارج

HD637B01Y0P

693000 ریال

موجود : خیرDIP-64S

http://doc.chipfind.ru/hitachi/hd637b01y0.htm

سفارش خارج

HD63B01V1P

173250 ریال

موجود : خیرDIP-40

8-Bit Family:6800,2 MHz

سفارش خارجRENEW

HD63B01X0P*

70455 ریال

موجود : خیرDIP-64

8-Bit Family:6800,2 MHz

سفارش خارج

HD63B03XP

587606 ریال

موجود : خیرSDIP-64

8-Bit Family:6800,2 MHz

سفارش خارج

HD63B03YP

519750 ریال

موجود : خیرSDIP-64

CMOS MPU

سفارش خارجRENEW

HD6412390*

693000 ریال

موجود : خیرTQFP-120

http://www.renesas.com/products/mpumcu/h8s/h8

سفارش خارج

HD6413002F16V

600600 ریال

موجود : خیرQFP-100

High-performance single-chip microcontroller

سفارش خارجRENEW

HD6413002F16V*

173250 ریال

موجود : خیرQFP-100

High-performance single-chip microcontroller

سفارش خارج

HD6413003F16

274312 ریال

موجود : خیرQFP-112

High-performance single-chip microcontroller

سفارش خارجRENEW

HD6413003F16V*

404250 ریال

موجود : خیرQFP-112

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=

سفارش خارج

HD64180ZP6

329175 ریال

موجود : خیرSDIP-64

8-Bit,Z80,6 MHz

سفارش خارج

HD6432655FV

1374450 ریال

موجود : خیرfp128

16-Bit Single-Chip Microcomputer

سفارش خارج

HD6433834F

619657 ریال

موجود : خیرQFP-100 ((FP-100A))

Single-Chip Microcomputer

سفارش خارج

HD6435328F10

1039500 ریال

موجود : خیرQFP-80

http://trainbit.com/files/5260801884/HD643532

سبد خرید شما نا تمام است
سبد سفارش خارج شما نا تمام است
سبد سفارش داخل شما نا تمام است
پیام سیستم
اين بخش مربوط به اقلامي مي شود كه ما در فروشگاه داريم ولي موجودي آن براي خريد شما كافي نيست (شما تعداد بيشتري نياز داريد)